Kompetenscentrum


Hej!
 
Mötet för regional samverkan inom hästnäringen i Gävleborg tisdag 24 november på Bollnästravet är inställt på grund av för få anmälningar.

Mötet kolliderar med flera möten inom hästnäringen bl.a. har Leader Hälsingebygden kallat till extra stämma samma kväll. Dessutom är det utbilning för hästföretagare i Hälsingland samma kväll.

Jag återkommer med ny kallelse och planerar att köra mötet i månadsskiftet januari – februari 2016. Kallelse kommer när vi tillsammans med föredragshållarna har hittat lämpligt datum. 
 
Med vänlig hälsning
Elisabeth Johansson
REGIONAL SAMVERKAN INOM HÄSTNÄRINGEN 2015-03-24
 
Välkommen
Elisabeth Johansson, koordinator inom Hästnäringens Nationella Stiftelses arbete med regionala nätverk, hälsade välkommen till mötet. Hon uttryckte värdet av att så många hörsammat inbjudan och att så många olika verksamheter och organisationer fanns representerade.
Elisabeth gjorde också en kort återblick på de möten och föreläsningar som varit, och hur viktigt det är att kompetensen hela tiden fylls på, samt att kontakter hela tiden ger möjlighet till utveckling på olika områden.
Därmed riktades ett speciellt välkommen till kvällens föreläsare, Ulf Lovén, strateg och projektledare från Stockholm.
Marknadsföring och paketering med avseende på hästnäringen i Sverige och Gävleborg
Ulf inledde med att ge en kort bakgrund omkring sitt engagemang inom ekoturismen, och hur han som konsult försöker skapa utveckling av alla olika hästprojekt till att bli inkomstbringande.
Han menade att all utveckling av näringsverksamhet bör utgå från sex grundprinciper om hållbarhet:
- respektera resmålets begränsningar
- gynna den lokala ekonomin
- miljöanpassa hela verksamheten
- bidra till aktivt natur- och miljöskydd
- lärande för engagemang och respekt
- kvalité och säkerhet
Ulf beskrev vidare hur just hästturismen är ett spännande skyltfönster för en ort/bygd. För utvecklingen behövs entreprenörer, utmaningar och kapital. Det gäller också att identifiera kunden. För hästupplevelser är det ofta kvinnor, och människor med tryggad ekonomi. Man efterfrågar bra kvalité på aktiviteterna, och vi bör vara medvetna om vad de kan välja istället. Det kan vara att rida i Frankrike, besöka vinslott eller möta våren från hästryggen i Normandie.
Då menade han att den stora frågan är: Vad har vi att bygga på i Gävleborg? Mötesdeltagarna hade många bra svar som samtidigt väckte nya tankar hos flera av deltagarna:
- allemansrätt
- ren luft
- tystnad
- äkthet
- urnatur
- nära till Arlanda
- nordsvensken
- svenskt halvblod
- mm
Vi ska erbjuda något som sticker ut, komplettera hästupplevelser som ridning och körning med t ex fiske, spaning på vilda djur, matlagning över öppen eld och andra lokalt anknutna kulturaktiviteter.
Gör alltid ett grundpaket och sätt ett pris på det. Sen ska det finnas ett utbud av extraval att göra på produkter/aktiviteter som är prissatta så kunden vet vad ”slutnotan” blir.
Vilken dröm kan vi leverera? Grundläggande för drömmen är att man bor bra, äter gott och att man har med turistvana hästar att göra. Detta ska paketeras på ett inspirerande sätt på nätet i broschyrer och gärna genom agenter/touroperators som är med och förmedlar kontakter till den faktiska kunden. Sådana agenter hittar man enkelt på nätet, menade Ulf.
Han avslutade med att poängtera hur vi kan dra europeiska turister till oss genom att sälja ”Wild Sweden” som är exotiskt utanför våra gränser, men som vi nog själva inte inser värdet av alla gånger. Ulf finns för fortsatta kontakter och är intresserad av det vi har att erbjuda inom upplevelsenäringen.
Tack
Elisabeth tackade Ulf för ett mycket intressant föredrag som väckt många tankar och helt säkert lagt grunden till nya ”paket med upplevelser” att erbjuda både nära och långväga kunder.
Nästa möte
Planeras för nytt möte i augusti/september 2015.
 
 
Maja Karlsson
 

REGIONALT SAMVERKANSMÖTE I TÖNNEBRO 16/9!
I tisdags hade Bollnäs Kompetenscentrum Häst i samarbete med HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, bjudit in till ännu ett regionalt nätverksmöte på Tönnebro Värdshus. Ett 15-tal deltagare representerade olika hästorganisationer, företag, kommun och Länsstyrelsen.
Elisabeth Johansson, koordinator för nätverket, hälsade välkommen och belyste med aktuella siffror hästnäringens viktiga betydelse för länet både vad gäller arbetstillfällen, företagsamhet, miljö och inte minst rekreation och fritid för såväl vuxna som barn.
Temat för kvällen var bl a ekonomiska frågor såsom inkomst och beskattning, vilket LRF Konsults affärsrådgivare Mats Norberg, Härnösand, informerade om på ett mycket engagerande sätt. Skatteverkets skärpta krav på all hästverksamhet utifrån ”vinstsyftet” och hur detta kan tolkas, skapade många frågor som reddes ut på ett bra sätt. För att ha mer lokal förankring i frågorna medverkade också Janne Hallgren från LRF Konsults bollnäskontor.
Vidare fanns Kenneth Nilshem, Leader Hälsingland, på plats och informerade om den nya EU-period som börjat i år och sträcker sig sju år framåt. Leader står för lokal samverkan, och under föregående period har länet haft tre olika Leader-områden. Våren/sommaren 2015 bör allt vara klart för ansökningar för nya projekt, som alla ska rymmas inom ramen för landsbygdsutveckling. Dit hör hästnäringen i allra högsta grad!
Avslutningsvis diskuterades kommande möten, där bl a frågor om kommunernas översiktsplaner bör vara ett intressant område att fördjupa sig i. Dessutom lovade Elisabeth att arbeta fram en evenemangskalender så olika aktörer kan planera aktiviteter utan att krocka med andra. På så sätt ges möjlighet att delta och samverka med varandra på ett bättre sätt.
Därmed tackade Elisabeth för ett engagerat möte och såg redan fram mot nästa sammankomst under senhösten.

Maja Karlsson  
Regional samverkan inom hästnäringen
I tisdags samlades nätverksgruppen för regional samverkan inom hästnäringen på Bollnästravet. 25-talet deltagare från såväl hästorganisationer, näringsidkare som kommun deltog i mötet som Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg hade bjudit in till.
Elisabeth Johansson, koordinator för hästnäringen i Gävleborg, hälsade välkommen och gav en tillbakablick på syftet och målsättningen med det pågående samverkansarbetet, och de aktiviteter som genomförts. Hon presenterade samtidigt dagens gäst, Annelie Viklund, turismutvecklare i Bollnäs kommun.
Annelie pratade utifrån temat ”Turistnäringens betydelse för möjligheterna att utveckla olika hästverksamheter”. Hon utgick ifrån vad människor efterfrågar och hur hästnäringen genom att vara lyhörd kan skapa unika produkter som blir populära och vinstgivande. Mixen mellan hästen, naturen och den sociala gemenskapen är det mest givande konceptet. Hästturismen är byggd runt de aktiviteter som ger en upplevelse både för de aktiva och de som är publik. Det gäller alltid att upplevelsen ska ha ett huvudinnehåll, och samtidigt erbjuda kringaktiviteter som tilltalar ex olika familjemedlemmar.
Vidare uppehöll Annelie sig vid olika arrangemang som ex ridturer med guide, evenemang med häst och släde, travtävlingar samt upplevelser kopplade till gamla arbetsaktiviteter med hästanknytning. Hon lyfte också fram hur viktig kringservicen vid olika evenemang är. Det kan gälla mat, boendemöjligheter, shopping mm.
Hennes föredrag följdes av grupparbete då varje grupp skulle fundera ut en gemensam unik produkt som skulle vara lockande att ta del av. En smak av Hälsingland till häst, Hästival och hästmässa, samt Brukskörning och prova-på, blev de tre produkter som vi möjligen kommer att kunna se som färdiga aktiviteter så småningom.
Elisabeth avslutade mötet med att informera från den första gemensamma träffen för koordinatorer från hela Sverige. Verksamheten är mest utbyggd söderöver, men Norrland är på gång med fler regionala nätverk för samverkan. Programmet för träffen innehöll bl a arbetsmarknadsfrågor, rehab, hästföretagande och skattefrågan, samt hästen i samhället i stort.
Hon tackade samtidigt för ett givande möte, och flaggade för nästa möte som planeras till någon gång på sensommaren.

Maja Karlsson
Välbesökt möte med hästnäringen i centrum!
I torsdags hade Bollnäs Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg bjudit in till ett regionalt samverkansmöte för näringar och organisationer med hästen i centrum. Mötet var välbesökt och många olika verksamheter var representerade.
Elisabeth Johansson, koordinator inom HNS’ projekt Regional Samverkan, inledde mötet med att aktualisera att målsättningen med regional samverkan är att stärka hästnäringen såväl regionalt som nationellt, att utveckla organisationer och företagande.

Mötet gästades av Johan Fyhrberg (bilden), Talangbyrån AB, som höll en mycket intressant föreläsning utifrån rubriken Hästnäring i förändring. Han menade att allt tyder på att näringen står inför ett vägval, endera bevara eller förändra. Han belyste några av anledningarna som bidrar till varför ett vägval måste göras. Bl a är det färre som söker sig till olika hästverksamheter dvs minskad attraktionskraft, föråldrade anläggningar och arbetssätt, vikande avel och uppfödning, elitisering som gör att sporter glider isär, arbetsmarknad mm. Den svenska modellen för tillväxt inom hästnäringen måste realiseras. Det behövs en samlad samhällsstrategi för att ”livsstilen” ska bli professionellt lönsam.

Johan gick vidare med att beskriva Hästnäringens arbetsmarknadssatsning där man fokuserar på t ex personer som av någon anledning är utanför i samhället, hur man försöker brygga över mellan stad och landsbygd, verka för öppna landskap, folkhälsofrågor mm. Ett lyckat projekt inom arbetsmarknadssatsningen är Hästnära jobb, som vänt sig till nyanlända. Resultatet var suveränt då hälften av deltagarna fick fortsatt arbete, och övriga kunde slussas vidare i olika verksamheter. Johan konstaterade att en utveckling av näringen gör samtidigt att man kan erbjuda fler arbeten, och att hästbranschen blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Avslutningsvis tackade Elisabeth Johansson för den positiva inställning som kommit fram under mötet, och marknadsförde samtidigt en kommande utbildning i Verksamhetsutveckling på Hästsportens Folkhögskola, samt en studieresa till Skara Hästland i mars 2014.
Maja Karlsson


Studieresa till Wången
Bollnäs Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg anordnade fredag och lördag en uppskattad studieresa till Wången. Sexton personer deltog i ett intressant program som vd Johan Sundberg planerat.

Vid ankomsten på fredag eftermiddag tog veterinär Ulf Hedenström emot och höll en mycket intressant föreläsning om bl a ett forskningsprojekt om utfodring och mängden träning för unghästar. Ett par elever visade också en häst där gruppen fick pröva sin förmåga i bedömning av exteriören. Dagen avslutades med en god middag tillagad på lokalproducerade varor – en del i det miljötänk Wången står för.

Lördagen inleddes av Johan Sundberg som gjorde en historiebeskrivning över Wången och utvecklingen som lett fram till den riksanläggning och forskningscentrum det är idag.Passet avslutades med en givande guidning genom hela anläggningen, och presentation av alla olika verksamheter som finns i lokalerna.

Active Stable
Avslutningsvis visades den nya anläggningen för utedrift, Active Stable. Jan Halberg, sportchef och professionell tränare, beskrev förberedelser och etablering av hela projektet på ett mycket engagerat och inspirerat sätt. Ca tjugo hästar går nu inom området och får sin tilldelning av mat i foderstationer som styrs av en centraldator och ett transporterband som sitter runt halsen på dem. Inom utedriften finns också en ligghall och vattenhoar som har frostsäkrat vatten året om. Det var påfallande lugnt bland hästarna som verkade tycka att det var helt okey att få sällskap av sexton intresserade människor som gick runt bland dem. Anläggningen invigdes för bara några veckor sedan, och förväntningen inför vintern är stor.

Hela gruppen äntrade bussen hemåt efter två givande dagar med nya kunskaper, god mat och ett jättetrevligt mottagande som gav hela resan högsta betyg. Tack Wången!

Maja Karlsson    Elisabeth Johansson

Bollnäs Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg

Här i länet liksom i resten av landet finns många människor som lever med och för sina hästar. Inriktningarna är många men vi har en viktig länk som förenar oss alla, hästen.

Med hästen som naturligt nav ska Bollnäs Kompetenscentrum Häst jobba för att öka kunskapen, förena och bjuda in ännu fler människor till hästgemenskapen.

Bollnäs Kompetenscentrum Häst jobbar också för att underlätta för alla aktiva och för de som önskar hitta varandra genom hästen. På så vis kan vi ta del av varandras kunskaper och finna rätt när man behöver en hjälpande hand.

Här kan du läsa mer om Bollnäs Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg